Naše princípy

vrba (photo:carolin tolkemit)

Ako to funguje
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v OÚSA a NOÚ sú vnímaní ako súčasť nemocničného tímu. Nenahrádzajú zdravotnícky personál, ale dopĺňajú ho. Základným predpokladom ich práce je súhlas pacientov a pacientiek.

Pacienti a pacientky stoja vždy na prvom mieste
Pri komunikácii s pacientmi a pacientkami sa pridŕžame zásady, že smerovanie, tému a dĺžku rozhovoru, teda spôsob komunikácie určujú oni. Riadime sa mottom “Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty mi ukáž cestu”.   Vytvárame im atmosféru bezpečia a akceptácie. Základ tvorí dobré empatické počúvanie. Dôležité je byť pritom autentickí, uvedomovať si vlastné pocity a nebáť sa dať najavo, čo cítime, napr. strach, dojatie, radosť. Aj neverbálny prejav (mimika, gestá, postoj tela…) hrá významnú úlohu pri komunikácii. Neklameme a nepretvarujeme sa.  Rešpektujeme hranice intimity chorých.

Dôverné rozhovory
Na izbách a chodbách sa stretávame s viacerými pacientmi a pacientkami. Niekedy sa do rozhovoru s nami môžu zapojiť  viacerí naraz. Inokedy ide o dôverný, hlbší rozhovor len s jedným z nich. Stáva sa, že spolu dospejeme k rozhovorom o Bohu, viere, nádeji, o smrti. DS Vŕba je nekonfesijným združením. Vlastné náboženské presvedčenie alebo svetonázor pacientom a pacientkám bez ich iniciatívy neposkytujeme. I v tomto prípade sa riadime ich vytýčením situácie a ich vnímaním viery a neviery. Sprevádzame ich teda aj v ich duchovnom prežívaní.

Sprevádzanie pacientov a pacientiek v terminálnom štádiu
Sprevádzame pacientov a pacientky i v posledných fázach života. Je dôležité byť im vtedy nablízku, lebo práve vtedy môžu cítiť veľkú osamelosť, úzkosť a strach z neznámeho. Stáva sa ale aj to, že umierajúci  strácajú záujem komunikovať, objavuje sa u nich potreba ticha a pokoja.

Príprava a vzdelávanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa v nemocnici stretávajú s rôznymi novými, nevyspytateľnými a náročnými situáciami, a preto je potrebné, aby im bola poskytnutá dôkladná príprava. Pod prípravou rozumieme účasť potencionálneho dobrovoľníka alebo dobrovoľníčky na prvom informatívnom stretnutí, vyplnenie dotazníka a absolvovanie osobného rozhovoru s koordinátorkou, psychológom/gičkou a ďalším členom/členkou tímu. Tí majú  právo odporučiť/neodporučiť uchádzača na školenie a dobrovoľnícku činnosť. Po absolvovaní školenia môže dobrovoľník alebo dobrovoľníčka vstúpiť po prvýkrát medzi pacientov a pacientky. Všetci dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa riadia etickým kódexom, ktorý je súčasťou zmluvy, ktorú na začiatku podpisujú.
Naše školenie sa delí na štyri základné časti. Koordinátorka DS Vŕba informuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky o priebehu ich činnosti na oddelení, o našich interných pravidlách a podmienkach a právach dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na oddelení. Lekárka oboznámi uchádzačov s druhmi onkologických ochorení, terapie a s ich nežiadúcimi účinkami. Psychologička dobrovoľníkov a dobrovoľníčky informuje o základných potrebách pacientov a pacientiek, o prežívaní ochorenia a zaoberá sa i tzv. psychohygienou, správnou starostlivosťou dobrovoľníkov/čok o seba samých.

Ochrana a starostlivosť o dobrovoľníkov/čky
Práca dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je ťažká a psychicky vyčerpávajúca a nikto ju nezvládne bez podpory. Preto sa pravidelne stretávajú na supervíznych skupinových stretnutiach pod odborným dohľadom supervízorov/supervízoriek. Na supervízii sa vyrovnávajú so zážitkami na oddelení, hovoria o svojich skúsenostiach, pocitoch, problémoch i úspechoch medzi pacientmi/kami. Navzájom si poskytujú oporu a zároveň si utužujú vzťahy. Hlavnou zásadou je maximálna dôvernosť medzi členmi skupiny.

Štandardy kvality
Organizačný tím DS Vŕby kladie veľký význam na neustálu starostlivosť o dobrovoľníkov/čky počas realizácie ich činnosti – od výberu až po ukončenie práce s nimi. Snažíme sa vytvárať príjemnú a bezpečnú atmosféru, motivovať dobrovoľníkov/čky i prostredníctvom verbálneho ocenenia, malých koncoročných darčekov, výletov, účasti na konferenciách a workshopoch. Pre dobrovoľníkov/-čky je pravidelne k dispozícii koordinátorka dobrovoľníkov. V súvislosti s prácou s dobrovoľníkmi/-čkami nám bol v roku 2015 Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii udelený certifikát, ktorý potvrdzuje, že spĺňame najvyšší štandard kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. S hrdosťou teda môžeme povedať:

DOBROVOL štandardy