Náš Tím

 

viki_z1

Ing. Viktória Vasilenková, projektová manažérka a fundraisorka, predsedníčka OZ Vŕby

Vyštudovala obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Profesionálne sa viac ako 18 rokov venuje oblasti PR a komunikácie. Pracovné skúsenosti získavala na rôznych pozíciách v komerčnom, mimovládnom i verejnom sektore. Dlhodobo sa špecializuje na zdravotníctvo. Najprv v PR agentúre v rámci klientov zo zdravotníckeho sektora, neskôr v rokoch 2013 až 2017 pracovala ako riaditeľka tlačového a komunikačného oddelenia a hovorkyňa Národného onkologického ústavu. V NOÚ bola zároveň nemocničnou ombudsmankou. Následne takmer 2 roky pôsobila ako vedúca komunikačného oddelenia a hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, potom 1,5 roka ako vedúca kancelárie štátnej tajomníčky na MZ SR. Skúsenosť s dobrovoľníctvom získala práve v občianskom združení Vŕby, kde od roku 2006 viac ako 5 rokov aktívne sprevádzala pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety a od roku 2009 sa stala členkou združenia. V novembri 2022 sa rozhodla spojiť s Vŕbami aj profesne, pôsobí ako projektová manažérka a fundraisorka, v októbri 2023 sa stala našou predsedníčkou.

LuciaKMgr. art. Lucia Kralovičová, koordinátorka dobrovoľníkov OZ Vŕby

Vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU a liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako učiteľka literárno-dramatického odboru. V Detskom fonde SR sa venovala priamej práci s deťmi a mladými v nízkoprahovom centre Mixklub s deťmi, ktoré svoj voľný čas trávia väčšinou na ulici v rámci bydliska.  V centre smútkovej terapie a poradenstva Plamienok n.o. sprevádzala smútiace deti, dospelých a rodiny po strate blízkej osoby. Pôsobí v občianskom združení Up – Down syndrom, kde vedie divadlo Dúhadlo s deťmi a mladými ľuďmi s Downovým syndrómom. Od januára 2020 je  u nás koordinátorkou dobrovoľníkov.

Mgr. et Mgr. Katarína Maťová, školiteľka, supervízorka, odborná garantka OZ Vŕby

Vyštudovala evanjelickú teológiu na Univerzite Komenského a sociálnu prácu so špecializáciou na sociálne poradenstvo. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (prístup zameraný na človeka), výcvik v psychotraumatológii a EMDR, tréning v Terapii zameranej na emócie (Greenberg), arteterapeutický výcvik a rôzne krátkodobejšie výcvikové programy v oblasti psychotraumatológie. Pôsobila v detskom hospici a Centre smútkovej terapie Plamienok n.o. Venuje sa poradenstvu pre dospelých. V súčasnosti pôsobí v súkromnej praxi ako poradkyňa, terapeutka a supervízorka EMDR. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR a členkou tímu SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR).

martaMgr. Marta Špaleková, supervízorka 

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009. V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov absolvovala supervízny výcvik. V rokoch 2010 a 2011 si doplnila vzdelanie v motivačných rozhovoroch a v Arteterapii. Od roku 1998 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou, v rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko  psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka.

PeťoBPhDr. Peter Brnula, PhD., supervízor

Vyštudoval odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval dlhodobé výcviky: v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa v Inštitúte PCAI ISTER Bratislava (2006) a výcvik v supervízii v ASSP Bratislava (2007). V súčasnosti prednáša na Katedre sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelitu Purkyně v Ústí nad Labem. Ako vysokoškolský učiteľ a výskumník sa venuje témam dejín sociálnej práce, etiky sociálnej práce a teórií sociálnej práce. V aplikačnej oblasti sociálnej práce svoju pozornosť zameriava sociálnej práce s migrantmi. Je autorom viacerých odborných článkov a monografií. V oblasti supervízie dlhodobo spolupracuje s viacerými tímami a organizáciami a rovnako poskytuje aj individuálne supervízie. Supervízorom dobrovoľníkov OZ Vŕby je od októbra 2011.