Náš Tím

 

viki_z1

Ing. Viktória Vasilenková, projektová manažérka a fundraisorka OZ Vŕby

Vyštudovala obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Profesionálne sa viac ako 18 rokov venuje oblasti PR a komunikácie. Pracovné skúsenosti získavala na rôznych pozíciách v komerčnom, mimovládnom i verejnom sektore. Dlhodobo sa špecializuje na zdravotníctvo. Najprv v PR agentúre v rámci klientov zo zdravotníckeho sektora, neskôr v rokoch 2013 až 2017 pracovala ako riaditeľka tlačového a komunikačného oddelenia a hovorkyňa Národného onkologického ústavu. V NOÚ bola zároveň nemocničnou ombudsmankou. Následne takmer 2 roky pôsobila ako vedúca komunikačného oddelenia a hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, potom 1,5 roka ako vedúca kancelárie štátnej tajomníčky na MZ SR. Skúsenosť s dobrovoľníctvom získala práve v občianskom združení Vŕby, kde od roku 2006 viac ako 5 rokov aktívne sprevádzala pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety a od roku 2009 sa stala členkou združenia. V novembri 2022 sa rozhodla spojiť s Vŕbou aj profesne, pôsobí ako projektová manažérka a fundraisorka.

LuciaKMgr. art. Lucia Kralovičová, koordinátorka dobrovoľníkov OZ Vŕby

Vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU a liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako učiteľka literárno-dramatického odboru. V Detskom fonde SR sa venovala priamej práci s deťmi a mladými v nízkoprahovom centre Mixklub s deťmi, ktoré svoj voľný čas trávia väčšinou na ulici v rámci bydliska.  V centre smútkovej terapie a poradenstva Plamienok n.o. sprevádzala smútiace deti, dospelých a rodiny po strate blízkej osoby. Pôsobí v občianskom združení Up – Down syndrom, kde vedie divadlo Dúhadlo s deťmi a mladými ľuďmi s Downovým syndrómom. Od januára 2020 je  u nás koordinátorkou dobrovoľníkov.

Mfotka_USAgr. Alžbeta Frimmerová, koordinátorka programu, predsedkyňa OZ Vŕby

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala kurzy manažmentu dobrovoľníkov realizované Minnesota Association for Volunteer Administration v USA, Národným dobrovoľníckom centrom Hestia v ČR a Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v OZ Vŕby na pôde Onkologického Ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako koordinátorka programu. Od roku 2006 sa venuje rozvoju a propagácii dobrovoľníctva na Slovensku, vzdelávaniu a kvalite v manažmente dobrovoľníkov, vytváraniu dobrovoľníckych programov a vzniku a rozvoju dobrovoľníckych centier na Slovensku a v Európe. Pracovala na tvorbe zákona o dobrovoľníctve. Stála pri založení Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Bratislavského dobrovoľníckeho centra a iniciovala vznik dobrovoľníckych centier v Trnave a Trenčíne. Tohto času na materskej dovolenke.

majaMgr. Mária Hatoková, PhD.,  školiteľka, supervízorka, členka predsedníctva

Vyštudovala psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity a absolvovala certifikovaný Základný hospicový seminár pod vedením Dr. Elisabeth Pie Soboty z Rakúska. Tri roky školila v rámci školiaceho tímu pri Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi dobrovoľníkov a zdravotnícky personál pracujúci s dlhodobo chorými a zomierajúcimi v zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Od roku 2003 sa venuje školeniu a supervízii dobrovoľníkov OZ Vŕby. Od roku 2006 podieľa na vzdelávaní a supervízii dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu ďalších zariadení, kde sa starajú o ťažko chorých/zomierajúcich. Vedecky publikuje v oblasti psychológie náboženstva, paliatívnej psychológie a prosociálnej motivácie v dobrovoľníctve. Je certifikovanou Gestalt terapeutkou a akreditovanou supervízorkou.

MUDr. Dagmar Sorkovská, lekárka interného oddelenia OÚSA, školiteľka, spoluzakladateľka a členka OZ Vŕby

Vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Hneď po skončení štúdií začala pracovať v odbore onkológia. V rokoch 1984 – 1991 na Rádioterapii v Banskej Bystrici, 1991 – 1996 na Internej klinike Národného onkologického ústavu (NOU) v Bratislave, 1996 – 2017 ako primárka na Internej onkologickej klinike Onkologického ústavu Svätej Alžbety v Bratislave. Atestácie: v roku 1987 Atestácia I. stupňa v odbore rádioterapie, 1993 – Atestácia I. stupňa v odbore internej medicíny, 1995 – študijný pobyt v MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) v New Yorku ako klinický pozorovateľ, 1997 – Atestácia z klinickej onkológie.  Stála pri zrode OZ Vŕby, ktorú dodnes podporuje. Školí dobrovoľníkov v oblasti onkologických ochorení, ich liečby a jej negatívnych účinkov.

PeťoBPhDr. Peter Brnula, PhD., supervízor

Vyštudoval odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval dlhodobé výcviky: v psychoterapii zameranej na človeka podľa C. R. Rogersa v Inštitúte PCAI ISTER Bratislava (2006) a výcvik v supervízii v ASSP Bratislava (2007). V súčasnosti prednáša na Katedre sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelitu Purkyně v Ústí nad Labem. Ako vysokoškolský učiteľ a výskumník sa venuje témam dejín sociálnej práce, etiky sociálnej práce a teórií sociálnej práce. V aplikačnej oblasti sociálnej práce svoju pozornosť zameriava sociálnej práce s migrantmi. Je autorom viacerých odborných článkov a monografií. V oblasti supervízie dlhodobo spolupracuje s viacerými tímami a organizáciami a rovnako poskytuje aj individuálne supervízie. Supervízorom dobrovoľníkov OZ Vŕby je od októbra 2011.

martaMgr. Marta Špaleková, supervízorka 

Vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik úspešne ukončila v roku 2009. V Asociácii supervízorov a sociálnych pracovníkov absolvovala supervízny výcvik. V rokoch 2010 a 2011 si doplnila vzdelanie v motivačných rozhovoroch a v Arteterapii. Od roku 1998 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a prostituujúcou klientelou, v rokoch 2002-2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach. Od roku 2003 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UK, Katedre sociálnej práce. Od roku 2007 vedie podpornú terapeutickú skupinu pre drogovo závislé osoby a ich partnerov. Necelé tri roky pracovala v Centre pedagogicko  psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti, pripravovala a realizovala projekty a školenia pre pedagogických pracovníkov a pre študentov VŠ. V súčasnosti pracuje ako lektorka, supervízorka a psychoterapeutka.