Odporúčaná literatúra

Ako začať – úvod do psychoonkológie a sprevádzania  

 • Zbýňová, M.: Človek a rakovina. Význam psychickej podpory u onkologických pacientov. dipl. práca FH TU, 1997. Veľmi ľudsky napísaná práca o tom, čo prežívajú onkologickí pacienti, vysvetlenie zákl. pojmov. Výborné ako úvod do problematiky.
 • Pera, H., Weinert, B.: Nemocným nablízku, Jak pomáhat v těžkých chvílích. Praha, Vyšehrad 1996. Autori – nemocničný duchovný, lekár, zdrav. sestra a soc. pracovník zhrňujú najdôležitejšie zásady práce s chorými a zomierajúcimi – ako byť blízko a zároveň dodržať potrebný odstup, ako viesť rozhovor, atď.
 • Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Praha, Návrat domů 1993, (UK). Kniha o počúvaní, ako viesť rozhovor, aby liečil dušu.
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha, Portál 1997. Výborná kniha o praktickej komunikácii s klientom, ako nadviazať prvý kontakt, direktívny vs. nedirektívny prístup, práca s telom, burn-out syndróm, atď.
 • Dostálová, O.: Jak vzdorovat rakovině. Praha, Grada Avicenum 1993, (LK). Prehľadne a prakticky písaná kniha pre pacientov – vysvetlenie pojmov, druhov terapie a nežiadúcich účinkov.
 • Hennzel, M.: Smrt zblízka. Umírající nás učí žít. Formou románu zhrnuté skúsenosti psychologičky z jedného parížskeho oddelenia pre umierajúcich – dá sa veľa dozvedieť o spôsobe reagovania na isté situácie, o dotykoch, atď.
 • Kübler – Rossová, E.: Otázky a odpovědi o umírání a smrti; Questions and Answers on Death and Dying. Praktické odpovede na otázky, ktoré sa vynárajú pri sprevádzaní umierajúceho jeho štádiami popretia, hnevu, vyjednávania, depresie a akceptovania.
 • Svatošová, M.: Hospice a umění doprovázet. Praha 1995. Skúsenosti z hospicu Anežky České a praktické rady. Príklady korešpondencie dr. Svatošovej s pacientami.
 • Křivohlavý, J., Kaczmarczyk, S.: Poslední úsek cesty. Praha, Návrat domů 1995, (UK). Zdravotnícka, duševná a duchovná starostlivosť o zomierajúceho – autormi sú psychológ a ev. duchovný.
 • Armstrong, L.: Môj návrat do života. Bratislava, Šport press 2001
 • McFarland, J. R.: Od té doby, co mám rakovinu. Úvahy pro lidi nemocné rakovinou a pro ty, kterí je milují. Praha, Talpress 1996, (LK). Úvahy a skúsenosti pacienta – ukazujú cestu k naplnenému a zmysluplnému životu napriek (a vďaka) chorobe.

Útecha, rozhovory 

 • Halík, T.: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. Brno, Cesta 1993. Súbor rozjímaní pre tých, čo slúžia chorým.
 • Haškovcová, H.: Rub života – líc smrti. Praha, Orbis 1975.
 • Haškovcová, H.: Spoutaný život. Praha, Pyramída 1985.
 • Häring, B.: Viděl jsem tvé slzy, Útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké. Praha 1996.
 • Holota, V. B.: Hovory na nemocničním lůžku. Praha 1994.
 • Křivohlavý, J.: Vážne nemocný mezi námi. Praha, Avicenum 1989, (UK).
 • Křivohlavý, J.: Křesťanská péče o nemocné. Praha, Advent 1991, (UK).
 • Křivohlavý, J.: Rozhovor lékaře s pacientem. Praha, ILF 1995 (2. vyd.).
 • Stoff, G.: Dobré slovo u lůžka nemocných. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994.
 • Volandes, A.E.: Umění rozhovoru o konci života. Praha, Cesta domů 2015.

Sprevádzanie umierajúcich 

 • Sorge, M.: Problematika sprevádzania rodín ťažko chorých a zomierajúcich. Mistelbach / Rakúsko 2001. -> stiahni si. Krátky výcuc zo Sorgeho workshipu. Jednoduchým a prijateľným spôsobom načrtnutá problematika sprevádzania.
 • Takáč, M.: Dobrovoľnícka práca s onkologickým pacientom. 2000. -> stiahni si. 2 stránky základov komunikácie zo skúseností Vŕby podľa jej spoluzakladateľa a dlhoročného koordinátora.
 • Blumenthal-Barby, K.: Opatrovanie ťažko chorých a umierajúcich. Martin, Osveta 1988, (UK).
 • Binderová, M.: Neboj sa zaspať, Silvia! Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo 2006.
 • Brabec, L.: Křesťanská thanatologie. Praha 1991, (UK).
  Kübler – Rossová, E.: Ţivot a umírání, kurs šťastného umírání. Nové Město nad Metují 1991, (UK).
 • Gallová, L.: Pošepky aj nahlas. Košice, Liga proti rakovine 2009.
 • Nuland, Sh. B.: Jak lidé umírají. Praha, Knižní klub 1996, (UK).
 • Němčeková, Žiaková: Človek medzi životom a smrťou. (UK).
 • Křivohlavý, J.: Psychoterapie umírajících onkologických pacientů. Praha, ILF 1985.
 • Kübler – Rossová, E.: Hovory s umírajícími. Brno, Signum Unitatis 1992.
  On Death and Dying. New York, Macmillan 1969.
 • Kübler-Rossová, E.: Světlo na konci tunelu. Úvahy o životě a umíraní. Brno, Jota 2012.
 • Kübler-Rossová, E.: Lekce života – O tajemstvích lidského bytí. Brno, Jota 2013.
 • Looser, G.: Kam odchází duše. Liberec, Dialog 2013.
 • Mayfield, S.: Ako sa vyrovnať so stratou blízkeho. Harmanec, Tranoscius 2011.
 • Abeln, R., Kner, A.: Umírání znamená loučení. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, (UK).
 • Blumenthal-Barby, K.: Kapitoly z thanatologie. Praha 1987.
 • Grün, A.: Smrt v životě člověka. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství
 • Grün, A.: Kdybych měl už jen jeden den života. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2000
 • Stoff, G.: Síla na cestu. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1995.
 • Viewegh: Psychologická hlediska péče o dlouhodobě nemocné a umírajíci. Brno, Ústav pro vzdelávaní středních zdravotnických pracovníků 1981.
 • Tada, J.E.:  Eutanázia. Dilema života a smrti. Bratislava, LÚČ 1997.
 • Pompey, H.: Zomieranie. Trnava, Dobrá kniha 2004.

Filozofia zmyslu utrpenia, logoterapia 

 • Křivohlavý, J.: Mít pro co žít. Praha, Návrat domů 1994 (UK). Logoterapeutický pohľad na otázky hľadania zmyslu, hodnôt a prijatia neprijateľného.
 • Lukasová E.: I tvoje utrpení má smysl – logoterapeutická útěcha v krizi. Brno, Cesta 1998. Praktická logoterapia vysvetľovaná na mnohých príkladoch a kazuistikách.
 • Lukasová E.: Základy logoterapie. Bratislava, LÚČ 2009.
 • Bolest a naděje, Deset esejů o osobním zrání. Praha, Vyšehrad 1992. Eseje významných lekárov, psychológov a filozofov o zmysle bolesti a utrpenia.
 • Frankl, V. E.: Vůle ke smyslu. Vybrané přednášky o logoterapii. Brno, Cesta 1994.
 • Frankl, V. E.: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno, Cesta 1996. Obe Franklove knihy sú veľmi ťažké a filozofické, odporúčam radšej Lukasovú a Křivohlavého.
 • Frankl, V.E. Lapide, P.: Hľadanie Boha a otázka zmyslu. Bratislava, LÚČ 2009.
 • Lewis, C.S.: Problém bolesti. Ostrava 1992.
 • Adler, A.: Smysl života. Praha, Práh 1995.

Psychológia 

 • Takáč, M.: Špecifiká práce psychológa na onkológii. /Seminárna práca/, 2001 -> stiahni si. Jasný a krátky pohľad.
 • Bubák, M.: Ľudské vzťahy a komunikácia. Bratislava, 1999, (www.upc.uniba.sk). Biblický, psychologický a praktický pohľad na emócie: vina, hnev, depresia, atď.
 • Dostálová, O.: Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným. Praha, Avicenum 1986, (SLK).
 • Foster, Ch.: Pravda bez strachu. Bratislava, Eastone books 2006.
 • Kondáš, O.: Klinická psychológia. 2. vyd. Martin, Osveta 1980.
 • Garegorodcev, G. L.: Etické a psychologické problémy medicíny. Martin, Osveta 1982.
 • Kondáš, O.: Heřmánek, S.: Psychológia v liečebnej rehabilitácii. Martin, Osveta 1976.
 • Křivohlavý, J. : Jak zvládat stres. Praha, Grada Avicenum 1994.
 • Linhardtová, M.: Psychologické aspekty nádorových ochorení u žien s diagnózou rakovina prsníka. /Kandidátska dizertačná práca./ Košice 1987, Univerzita P. J. Šafárika. Filozofická fakulta. KP.
 • Křivohlavý, J.: Psychologie zdraví. Praha, Portál 2009

Psychosomatický prístup k ochoreniu 

 • Simonton C., Simonton O., Creighton J.: Getting well again, A Step-by-Step, Self-Help Guide to Overcoming Cancer for Patients and their Families. St. Martin’s Press, New York, 1978, (SLK).
 • Návrat ke zdraví. Praha, Radost 1994, (UK). Základná kniha Simontonovského prístupu – choroba ako šanca, práca so stresom, relaxácia, vizualizácia, práca s Vnútorným Hlasom.
 • Simonton, C., Henson, R.: Cesta k uzdravení. Olomouc, Votobia 1996. podrobný popis techník a programu Simontonovho centra pre boj s rakovinou a úvahy vyliečeného pacienta o rakovine ako šanci na duchovné uzdravenie.
 • Menkyna, J.: Stres a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov. dipl. práca FIFUK, 1997. Vzťah medzi stresom a onkol. ochorením, hľadanie spoločných osobnostných znakov u onkol. pacientov.
 • Mindell, A.: Kóma. Klíč k probuzení. Brno, Tomáš Janeček 1994, (UK). – výborná kniha o tom, čo asi prežíva komatózny pacient, ako s ním možno nadviazať komunikáciu a pracovať s ním.
 • Mindell, A.: Telo a sny. STIMUL, Bratislava 1992. proces-orientovaná psychológia, práca s bolesťou, snami a inými symptómami.
 • Dethlefsen, T., Dahlke, R.: Nemoc jako cesta. Praha, Aquamarin 1995.
 • Siegel, B. S.: Láska, medicína a zázraky. Praha, Radost 1994a.
 • Siegel, B. S.: Mír, láska, uzdravení. Praha, Pragma 1994b. Siegelove knihy sú veľmi podobné Simontonovskému prístupu.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J.: Psychosomatická medicína. Praha, Grada Avicenum 1993.
 • Bishopová, B.: Gersonova diéta a psychoterapia v liečení rakoviny. Šamorín, Fontana Kiadó 1990.
 • Bishopová, B.: Je čas vyzdravieť. Víťazstvo nad rakovinou. Terapia budúcnosti. Šamorín, Fontana Kiadó 1994.
 • Hochenegg, L., Hähne, A.: Ako neochorieť. Ako posilniť imunitný systém svojho tela. Šamorín, Fontana Kiadó 1992.
 • Levine, P.; Frederick, A.: Waking The Tiger: Healing Trauma Through The Body. New York, Ergos Institute 1994.
 • Mindell, A.: River’s Way: The Process Science of the Dreambody. New York and London, Viking-Penguin-Arkana, 1986.
 • Mindell, A.: Working with the Dreaming Body. New York and London, Penguin-Arkana, 1984.
 • Kübler-Rossová, E.: Přežít svou smrt. Brno, Jota
 • Rossi, E. L.: The psychobiology of mind-body healing. New York, W.W.Norton & Company, Inc. 1988.

Paliatívna starostlivosť

Onkológia 

 • Bednář, B., a spol.: Základy klasifikace nádorů a jejich léčení. Praha, Avicenum 1987.
  Koutecký, J. a kol.: Klinická onkologie. Praha, Avicenum 1989.

Dobrovoľníci v nemocniciach 

 • Hatoková, M. a kol.: Sprevádzanie chorých a zomierajúcich . Košice, Equilibria 2013
 • Mračková, A., Prášilová, M., Hatoková, M., Sorkovská, D.,: Príručka dobrovoľníka DS Vŕba. Stupava, LUKO 2004, -> stiahni si. Prístupne napísaný dobrovoľníctva, komunikácie s pacientom, ochorenia a liečby, lekárskeho, psychologického a duchovného prežívania pacienta a komunikácie s ním.
 • Takáč, M.: Laická psychická podpora onkologických pacientov. Stupava 1999. -> stiahni si. Čo prežíva pacient; Vzťah a komunikácia pacienta a dobrovoľníka; Organizačné otázky ako sme sa s nimi stretli my pri Vŕbe.
  V júni 2009 sme vydali novú rozšírenú verziu našej “príručky”, ktorá slúži pre dobrovoľníkov, zdravotnícky personál a príbuzných ťažko chorých a zomierajúcich.